3.Seminar: "Hatha Yoga Pradipika von Yogi Svatmarama"