1. Seminar: "Yoga Philosophie des Patanjali" 
  2. Seminar; "Bhagavad-Gita von Vyasa"
  3. Seminar: "Hatha Yoga Pradipika von Yogi Svatmarama"